תוצאות החיפוש שלך

מילון מושגים

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
gisha גישה Access
negishut נגישות Accessibility
shamai שמאי Appraiser, surveyor
doch shamai דו"ח שמאי Appraisal Report
dirah דירה Apartment, flat
beit dirot בית דירות Apartment Building
dmei chachira shnatiyim דמי חכירה שנתיים Annual Lease Payment
simta סמטה Alley
shetach שטח Area, zone
Shetach bruto שטח ברוטו     Gross Area
shetach mischary שטח מסחרי     Commercial Area
atik עתיק antique
architect ארכיטקט architect
Aliyat gag עליית גג attic
Sochen סוכן agent
sochnut סוכנות     agency

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
binyan בניין Building
zchuyot bniya זכויות בנייה Building rights
banay בנאי builder
gush גוש Block
martef מרתף Basement, Cellar
Amud, Kora עמוד, קורה Beam, support
Sochen, metavech סוכן, מתווך broker
Chadar sheina חדר שינה bedroom
sherutim שירותים bathroom
Baq'a בקעה Baqa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Omdan alut אומדן עלות Cost estimation
Beit meshutaf בית משותף Condominium
tikra תקרה Ceiling
amala עמלה commission
bniya בניה contruction

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Dirat duplex דירת דופלקס Duplex
pituach פיתוח Development
Chadar mishpacha חדר משפחה den
meimaD מימד dimension
itzuv עיצוב design
meatzev מעצב     designer
merchak מרחק Distance
gamlon גמלון dormer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Ma'alit מעלית Elevator (us)/Lift (uk)
Ma'alit Shabbat מעלית שבת     Shabbat elevator
mehandes מהנדס engineer
Sochen nadlan סוכן נדלן Estate agent

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Yesod lebinayn יסוד לבניין Foundation
Schar tircha שכר טרחה Fee
tasrit תשריט floor plans
dira דירה Flat, apartment
Me'uvzar מאובזר Fitted
Bayit boded בית בודד Free standing house
Ritzpa, koma רצפה, קומה Floor, storey

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
bruto ברוטו Gross
gan גן Garden
Dirat gan דירת גן Garden Apartment
Moshava germanit מושבה גרמנית German colony
Moshava yevanit מושבה יוונית Greek colony

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
bayit בית house

A B C D< E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Minhal mekarkey Israel מינהל מקרקעי ישראל – ממ"י Israel Land Authority MMI
Hashka'a השקעה Investment
Me'atzev pnim מעצב פנים Interior designer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Iri'at Yerushalyim עיריית ירושלים Jerusalem municipality

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
mitbach מטבח kitchen
Mafte'ach מפתח key

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
karka קרקע Land
Pitu'ach karka פיתוח קרקע     Land Improvement
Karka reka u'fnuya קרקע ריקה ופנויה     Vacant Land
Chachira/schirut חכירה/שכירות Lease
Choza Chachira/schirut חוזה חכירה/שכירות     Lease Contract
Tvach aroch תווך ארוך     Long-term
Tvach katzar תווך קצר     Short-term
chocher חוכר Lessee
migrash מגרש Lot, plot
Levoy financy/ halva'a ליווי פיננסי /הלוואה Loan
tabu טאבו Land registration bureau
Orech din עורך דין lawyer
Dirat yokra דירת יוקרה Luxurious apartment
Chadar megurim, salon חדר מגורים, סלון livingroom

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
shuk שוק Market
Yechidat horim יחידת הורים Master bedroom
mashkanta משכנה mortgage

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
neto נטו Net
Sh'chuna שכונה Neighborhood
leyad ליד near

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Ba'alut בעלות Ownership
Zchuyot ba'alut baneches זכויות בעלות בנכס     Equitable Ownership
yashan ישן old

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
chelka חלקה Parcel
Ichud chelkot איחוד חלקות Plottage
chanaya חניה Parking
migrash chanaya מגרש חניה     Parking lot
Chanaya pratit חניה פרטית     Private Parking
Chanaya tat karka'it חניה תת קרקעית     Under ground parking
Chanaya mekora חניה מקורה     Covered parking
mechir מחיר Price
Mechir mevukash מחיר מבוקש     Asking price
Mechir mechira מחיר מכירה     Sale Price
neches נכס Property
Neches, mekarke'in נכס, מקרקעין     Asset
Neches dela naidey/ neches mekarke'in נכס דלא ניידי/ נכס מקרקעין     Real Estate
Rechush meshutaf רכוש משותף     Common Property
tiach טיח Plaster
revach רווח Profit
Tochniyot תכניות Plans
Tochnit av תכנית אב     Master Plan
Tochnit ichud ve'chaluka תכנית איחוד וחלוקה     Merging and Re division Plan
Tochnit bniya תכנית בנייה     Building plan
Tochnit binyan ir- taba תב"ע- תכנית בניין עיר     City Plan
Shimur שימור Preservation
Kniya, rechisha קניה, רכישה purchase
penthouse פנטהאוס penthouse
kirva קירבה proximity

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
aychut איכות Quality
shaket שקט quiet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Ezor megurim אזור מגורים Residential Zone /Area
Itzuv mechadash עיצוב מחדש remodeling
shiputz שיפוץ Refurbishing, renovating
Bniya mechadash בנייה מחדש Reconstruction
Banyan megurim בניין מגורים Residential Building
zchuyot זכויות Rights
nadlan נדל"ן Real Estate
maskir משכיר Renter
Dayar socher דייר שוכר Renter Tenant
schirut שכירות Rental
D'mey schirut reuyim דמי שכירות ראויים     Rental Value /Market Rent
takanot תקנות Regulation
Takanot binyan eer תקנות תכנית בניין עיר Zoning Regulation/City Plan Regulations
Sha'ar שער Rate
Sha'ar hachalifin שער החליפין     Exchange rate
Sha'ar yatzig שער יציג     Representative exchange rate
Cheder, chadarim חדר, חדרים Room/s
gag גג roof

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Achsana- machson אחסנה-מחסן Storage
Du-mishpachti דו-משפחתי Semidetached, Two-Family House
koma קומה Storey, level, floor
Ra'af, reafim רעף / רעפים Shingle(s), Tile(s)
shamai שמאי Surveyor, Appraiser
Madregot מדרגות stairs
shetach שטח surface

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Mirtzefet, mirtzafot מרצפת/מרצפות Tile(s)
mas מס Tax
Heytel hashbacha היטל השבחה     Improvement Levy
Mas shevach מס שבח     capital gain's tax, Betterment Tax
Mas hachnasa מס הכנסה     Income tax
Mas erech musaf מס ערך מוסף     VAT
Mas rechisha מס רכישה     Purchase tax

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Tat-karka'i תת- קרקעי undergrounD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Omdan shovy/ ha'aracha אומדן שווי / הערכה Valuation
Panuy, lo meuchlas פנוי, לא מאוכלס Vacant, Vacancy
shovy שווי Value

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
chalon חלון window

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
ezor אזור zone
Ye'ud יעוד Zoning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z more..
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Hadmaya memuchshevet הדמיה ממחושבת 3-D
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
gisha גישה Access
negishut נגישות Accessibility
shamai שמאי Appraiser, surveyor
doch shamai דו”ח שמאי Appraisal Report
dirah דירה Apartment, flat
beit dirot בית דירות Apartment Building
dmei chachira shnatiyim דמי חכירה שנתיים Annual Lease Payment
simta סמטה Alley
shetach שטח Area, zone
Shetach bruto שטח ברוטו     Gross Area
shetach mischary שטח מסחרי     Commercial Area
atik עתיק antique
architect ארכיטקט architect
Aliyat gag עליית גג attic
Sochen סוכן agent
sochnut סוכנות     agency
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
binyan בניין Building
zchuyot bniya זכויות בנייה Building rights
banay בנאי builder
gush גוש Block
martef מרתף Basement, Cellar
Amud, Kora עמוד, קורה Beam, support
Sochen, metavech סוכן, מתווך broker
Chadar sheina חדר שינה bedroom
sherutim שירותים bathroom
Baq’a בקעה Baqa
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Omdan alut אומדן עלות Cost estimation
Beit meshutaf בית משותף Condominium
tikra תקרה Ceiling
amala עמלה commission
bniya בניה contruction
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Dirat duplex דירת דופלקס Duplex
pituach פיתוח Development
Chadar mishpacha חדר משפחה den
meimaD מימד dimension
itzuv עיצוב design
meatzev מעצב     designer
merchak מרחק Distance
gamlon גמלון dormer
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Ma’alit מעלית Elevator (us)/Lift (uk)
Ma’alit Shabbat מעלית שבת     Shabbat elevator
mehandes מהנדס engineer
Sochen nadlan סוכן נדלן Estate agent
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Yesod lebinayn יסוד לבניין Foundation
Schar tircha שכר טרחה Fee
tasrit תשריט floor plans
dira דירה Flat, apartment
Me’uvzar מאובזר Fitted
Bayit boded בית בודד Free standing house
Ritzpa, koma רצפה, קומה Floor, storey
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
bruto ברוטו Gross
gan גן Garden
Dirat gan דירת גן Garden Apartment
Moshava germanit מושבה גרמנית German colony
Moshava yevanit מושבה יוונית Greek colony
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
bayit בית house
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Minhal mekarkey Israel מינהל מקרקעי ישראל – ממ”י Israel Land Authority MMI
Hashka’a השקעה Investment
Me’atzev pnim מעצב פנים Interior designer
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Iri’at Yerushalyim עיריית ירושלים Jerusalem municipality
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
mitbach מטבח kitchen
Mafte’ach מפתח key
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
karka קרקע Land
Pitu’ach karka פיתוח קרקע     Land Improvement
Karka reka u’fnuya קרקע ריקה ופנויה     Vacant Land
Chachira/schirut חכירה/שכירות Lease
Choza Chachira/schirut חוזה חכירה/שכירות     Lease Contract
Tvach aroch תווך ארוך     Long-term
Tvach katzar תווך קצר     Short-term
chocher חוכר Lessee
migrash מגרש Lot, plot
Levoy financy/ halva’a ליווי פיננסי /הלוואה Loan
tabu טאבו Land registration bureau
Orech din עורך דין lawyer
Dirat yokra דירת יוקרה Luxurious apartment
Chadar megurim, salon חדר מגורים, סלון livingroom
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
shuk שוק Market
Yechidat horim יחידת הורים Master bedroom
mashkanta משכנה mortgage
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
neto נטו Net
Sh’chuna שכונה Neighborhood
leyad ליד near
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Ba’alut בעלות Ownership
Zchuyot ba’alut baneches זכויות בעלות בנכס     Equitable Ownership
yashan ישן old
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
chelka חלקה Parcel
Ichud chelkot איחוד חלקות Plottage
chanaya חניה Parking
migrash chanaya מגרש חניה     Parking lot
Chanaya pratit חניה פרטית     Private Parking
Chanaya tat karka’it חניה תת קרקעית     Under ground parking
Chanaya mekora חניה מקורה     Covered parking
mechir מחיר Price
Mechir mevukash מחיר מבוקש     Asking price
Mechir mechira מחיר מכירה     Sale Price
neches נכס Property
Neches, mekarke’in נכס, מקרקעין     Asset
Neches dela naidey/ neches mekarke’in נכס דלא ניידי/ נכס מקרקעין     Real Estate
Rechush meshutaf רכוש משותף     Common Property
tiach טיח Plaster
revach רווח Profit
Tochniyot תכניות Plans
Tochnit av תכנית אב     Master Plan
Tochnit ichud ve’chaluka תכנית איחוד וחלוקה     Merging and Re division Plan
Tochnit bniya תכנית בנייה     Building plan
Tochnit binyan ir- taba תב”ע- תכנית בניין עיר     City Plan
Shimur שימור Preservation
Kniya, rechisha קניה, רכישה purchase
penthouse פנטהאוס penthouse
kirva קירבה proximity
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
aychut איכות Quality
shaket שקט quiet
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Ezor megurim אזור מגורים Residential Zone /Area
Itzuv mechadash עיצוב מחדש remodeling
shiputz שיפוץ Refurbishing, renovating
Bniya mechadash בנייה מחדש Reconstruction
Banyan megurim בניין מגורים Residential Building
zchuyot זכויות Rights
nadlan נדל”ן Real Estate
maskir משכיר Renter
Dayar socher דייר שוכר Renter Tenant
schirut שכירות Rental
D’mey schirut reuyim דמי שכירות ראויים     Rental Value /Market Rent
takanot תקנות Regulation
Takanot binyan eer תקנות תכנית בניין עיר Zoning Regulation/City Plan Regulations
Sha’ar שער Rate
Sha’ar hachalifin שער החליפין     Exchange rate
Sha’ar yatzig שער יציג     Representative exchange rate
Cheder, chadarim חדר, חדרים Room/s
gag גג roof
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Achsana- machson אחסנה-מחסן Storage
Du-mishpachti דו-משפחתי Semidetached, Two-Family House
koma קומה Storey, level, floor
Ra’af, reafim רעף / רעפים Shingle(s), Tile(s)
shamai שמאי Surveyor, Appraiser
Madregot מדרגות stairs
shetach שטח surface
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Mirtzefet, mirtzafot מרצפת / מרצפות Tile(s)
mas מס Tax
Heytel hashbacha היטל השבחה     Improvement Levy
Mas shevach מס שבח     capital gain’s tax, Betterment Tax
Mas hachnasa מס הכנסה     Income tax
Mas erech musaf מס ערך מוסף     VAT
Mas rechisha מס רכישה     Purchase tax
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Tat-karka’i תת- קרקעי undergrounD
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Omdan shovy/ ha’aracha אומדן שווי / הערכה Valuation
Panuy, lo meuchlas פנוי, לא מאוכלס Vacant, Vacancy
shovy שווי Value
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
chalon חלון window
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
ezor אזור zone
Ye’ud יעוד Zoning
Pronunciation(phonetically) Hebrew English
Hadmaya memuchshevet הדמיה ממחושבת 3-D

Compare Listings